Gaa'ela milkoome ykn fiixaan bahe!Hordofaa!

Cuuphaa

Egaa dhaqaa, maqaa Abbaatii fi ilmaatti, kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Maat 28:19

Gaa'ela

Jalqaba uumamaatti garuu Waaqayyo dhiira dubartiis in uume.  ... dhirri abbaa fi haadha isaa in dhiisa, haadha manaa isaattis in maxxana.

Ergaa Lubaa

Luba Fiqaaduu Gurmeessaa, abbaa hafuuraa waldaa kristiyaanaa warra wangeelaa oromoo osloo irraa.

Teessoo

Oromo Evangelical Church
P. O. Box 977
Sentrum, NO-0104